EqualUnoObjects Function

यदि दुईटा निर्दिष्ट आधारभूत Uno वस्तुहरूले उही Uno वस्तु दृष्टान्तको प्रतिनीधित्व गरेको खण्डमा सत्य फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

मान फर्काउनुहोस्:

बुलिएन

उदाहरण:

' Copy of objects -> same instance

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Copy of structs as value -> new instance

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )