IsUnoStruct Function

दिएको वस्तु Uno struct भएको खण्डमा सत्य फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:

IsUnoStruct( Uno प्रकार )

मान फर्काउनुहोस्:

बुलिएन

परामितिहरू:

Uno प्रकार : A UnoObject

उदाहरण:

Sub Main

Dim bIsStruct

'एउटा सेवा दृष्टांन्त गर्नुहोस्

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct 'झुठो प्रदर्शनहरू किनभने oSimple फाइल पहुँच NO struct हो

' उदाहरणिय गुण struct

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' सत्य प्रदर्शनहरू किनभने aProperty हो

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' झुठो प्रदर्शनहरू किनभने ४२ NO struct हो

End Sub