Static Statement

उपकार्यतालिका वा प्रकार्य भित्र कार्यविधी स्तरमा चल वा एरे घोषणा गर्दछ त्यसकारण चल वा एरेको मानहरू उपकार्यतालिका वा प्रकार्य अवस्थित हुनुभन्दा पछाडि सम्म कायम राख्छ । Dim कथन सम्मेलनहरूपनि वैध हुन्छन् ।

चेतावनी प्रतिमा

चल एरेहरू परिभाषित गर्नलाईस्थिर कथनको प्रयोग गर्न सकिँदैन । एरेहरू स्थिर साइज अनुसार मात्रै निर्दिष्ट गरिनुपर्दछ ।


वाक्य संरचना:

स्थिर VarName[(सुरु देखि अन्त्य)] [As VarType], VarName२[(सुरु देखि अन्त्य)] [As VarType], ...

उदाहरण:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"The answer is"

End Sub

 

REMप्रकार्यले ले स्थिर चलको थालनिका लागि

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum As Integer = 40 ' minimum return value of this function

  If iInit = 0 Then ' check if initialized

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function