Option Base Statement

० वा १को रूपमा एरेकोलागि पूर्वनिर्धारित तल्लो सिमा परिभाषित गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

Option Base { 0 | 1}

परामितिहरू:

चेतावनी प्रतिमा

मोड्युलमा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम सङ्केत अघाडि यो कथन थप्नु पर्दछ ।


उदाहरण:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub