IsNull Function

परिक्षण गर्नुहोस् यदि भिन्न विशेष निल मान समावेश गराएको खण्डमा,देखाएको त्यो चलले डेटा समावेश गर्दैन ।

वाक्य संरचना:

IsNull (Var)

मान फर्काउनुहोस्:

बुलिएन

परामितिहरू:

Var:कुनै चल जसलाई तपाईँ परिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ । यदि भिन्न निल मान समावेश गरिएको खण्डमा यो प्रकार्यले सत्य मान फर्काउँछ, वा भिन्नले निल मान लाई समावेश नगरेको खण्डमा झुठो फिर्ता गर्दछ ।

शून्य - वैध सामाग्रीहरू बाहेकको चल डेटा सब प्रकारका लागि यो मान प्रयोग गरिन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub