Exit Statement

Do...Loop, For...Next, प्रकार्य,वा उपकार्यतालिकाबाट निस्कनुहोस् ।

वाक्य संरचना:

परामितिहरू हेर्नुहोस्

परामितिहरू:

डु निकास गर्नुहोस्

लूपबाट निस्कनलाई डु...लूपकथन भित्रमात्र वैध हुन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन कथनसँग सुचारू हुन्छ जसले लूप कथन पछ्याउछ । यदि डु...लूपकथनहरू एक पछि अर्को मिलेको खण्डमा नियन्त्रणले लूपलाई अर्को उच्च स्तरमा स्थानान्तरण गर्दछ ।

का लागि निकास

अर्को... का लागि लूप भित्र लूप निस्कन कोलागिमात्र वैध हुन्छ । जसले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पहिलो कथनसँग अर्कोकथन फछ्याउछ । कथनहरू एक पछि अर्को मिलेका छन् भने नियन्त्रणले लूपलाई अर्को उच्च स्तरमा स्थानान्तरण गर्दछ ।

निकास प्रकार्य

प्रकार्यबाट कार्यविधी तुरुन्तै निस्किन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन कथनसँग सुचारू हुन्छ जसले प्रकार्य बोलाउन पछ्याउछ ।

सब निकास गर्नुहोस्

उपकार्यतालिकाबाट तुरुन्तै निस्कन्छ । कार्यक्रम कथनसँग कार्यान्वयन सुचारू गर्दछ जसले सबबोलाउछलाई पछ्याउछ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

निस्किएको कथनले संरचनाको अन्त्यमा परिभाषित गर्दैन र अन्त्यिम कथनसँग गड्बडि पनि गर्न सक्तैन ।


उदाहरण:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 To 10 ' Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM LinSearchले पाठ एरे:पाठ प्रविष्टिकोलागि sList():

' ले प्रविष्टि वा ० (निल)को अनुक्रमणिका फर्काउँछ

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' बाट बाहिरिनका लागि sItemभेटाउनुहोस्

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function