Function Statement

उपकार्यतालिका परिभाषित गर्दछ जसलाई फर्कने प्रकारलाई निर्धारण गर्नलाई अभिव्यक्तिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

वाक्य संरचना

परामिति हेर्नुहोस्

परामितिहरू:

वाक्य संरचना

प्रकार्य नाम[(VarName१ [प्रकारको रूपमा][, VarName२ [प्रकारको रूपमा][,...]]]) [प्रकारको रूपमा]

कथन खण्ड

[निकास प्रकार्य]

कथन खण्ड

End Function

परामिति

नाम:प्रकार्यद्वारा फर्काइएका मान समावेश गराउनलाई उपकार्यतालिकाको नाम ।

चलनाम:उपकार्यतालिका पासगर्नलाई परामिति ।

प्रकार:प्रकार-घोषणा भएको कुञ्जी शब्द ।

उदाहरण:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearchले पाठ एरे खोज्छ:पाठ प्रविष्टिका लागिsList()

' ले फर्काउने मान प्रविष्टि वा ० (निल)को अनुक्रमणिका हो।

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' बाट बाहिरिनका लागि sItemभेटाउनुहोस्

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function