इन्टिजरहरू

इन्टिजरहरूलाई दिएका प्रकार्यहरूले राउन्ड मानहरू

Fix Function

नम्बरको खण्डिकरण गरेको भाग हटाएर सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिको इन्टिजर मान फर्काउँछ ।

Int Function

नम्बरको इन्टेजर भाग फर्काउँछ ।