"/" Operator

दुई मानहरू भाग गर्नुहोस्

वाक्य संरचना:

परिणाम = अभिव्यक्ति१ / अभिव्यक्ति२

परामितिहरू:

परिणाम: कुनै सङ्ख्यात्मक मान जसले भागको परिणाम समावेश गर्दछ ।

अभिव्यक्ति१, अभिव्यक्ति२: जसलाई तपाईँले भाग गर्न चाहनुभएको कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति ।

उदाहरण:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub