"+" Operator

दुई अभिव्यक्तिहरू थप्नुहोस् वा संयोजन गर्नुहोस्

वाक्य संरचना:

परिणाम = अभिव्यक्ति१+अभिव्यक्ति२

परामितिहरू:

परिणाम: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसले थप परिणामहरू समावेश गर्दछ ।

अभिव्यक्ति१, अभिव्यक्ति२:तपाईँ संयोजन वा थप्न चाहनु भएको कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिहरू ।

उदाहरण:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub