"*" Operator

दुई मानहरू गुणन गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

परिणाम = अभिव्यक्ति१ * अभिव्यक्ति २

परामितिहरू:

परिणाम:सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसले गुणनको परिणाम रेकर्ड गर्दछ ।

अभिव्यक्ति१, अभिव्यक्ति२: तपाईँले गुणन गर्न चाहनु भएको कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिहरू ।

उदाहरण:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub