Err Function

कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको बेलामा त्रुटि परिभाषित गर्ने त्रुटि सङ्केत फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना:

Err

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

परामितिहरू:

त्रुटि र दोष निवारक कार्य गणना गर्नलाई त्रुटि-ह्यान्डेलिङ कार्यतालिकाहरूमा Err प्रकार्यको प्रयोग हुन्छ ।

उदाहरण:

Sub ExampleError

त्रुटि हुदाँ त्रुटि ह्यान्डलर REM मा जानुहोस्, त्रुटि ह्यान्डलर सेटअप गर्नुहोस्

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

फाइल अवस्थित नमभएको कारण REM मा त्रुटि

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    सन्देश बाकस "त्रुटि " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + " लाइनमा : " + Erl + chr(13) + अहिले , 16 ,"एउटा त्रुटि रहन गयो"

End Sub