Date Statement

हालको मिति प्रणाली स्ट्रिङ्मा फर्काउनुहोस्, वा मिति रिसेट गर्नुहोस् । यो मिति ढाँचा तपाईँको स्थानिय सेटिङहरूमा भरपर्दछ ।

वाक्य संरचना:

मिति; मिति = स्ट्रिङको रूपमा पाठ

परामितिहरू:

पाठ:ले मिति प्रणालीलाई आवश्यकता भएको मात्र पुन: सेट गर्दछ । यो केसमा, स्ट्रिङ अभिव्यक्तिले तपाईँको स्थानिय सेटिङहरूमा परिभाषित मिति ढाँचालाई अनुरूप गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण:

Sub ExampleDate

    सन्देश बाकस "यो मिति" & मिति हो

End Sub