SetAttr Statement

रनटाइम फाइलका लागि विशेषता सूचनाहरू सेट गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

स्ट्रिङको रूपमा Attrफाइल नाम सेट गर्नुहोस्, विशेषता इन्टिजरको रूपमा

परामितिहरू:

फाइल नाम: मार्ग समावेश फाइलको नाम जसमा तपाईँले चाहेको परिक्षण गर्ने विशेषताहरू छन् । यदि मार्ग प्रविष्ट नगरेको खण्डमा हालको डाइरेक्टरीमा फाइलका लागि Attr सेट गर्नुहोस्ले खोज्छ । तपाईँ URL सङ्केतको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।

विशेषता: तपाईँले सेट गर्न वा सेट गर्न चाहनु भएको विशेषताहरू परिभाषित गर्दै बिट बान्की:

मान

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


तपाईँ लोजिकल OR कथन सँग संयोजित सम्बन्धित मानहरूद्वारा बहु विशेषताहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

53 फाइल फेला परेन

70 अनुमति अस्विकार गरियो

उदाहरण:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error GoTo ErrorHandler ' त्रुटि ह्यान्डलरका लागि लक्ष्य परिभाषित गर्नुहोस्

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub