MkDir Statement

डेटा माध्यममा नायाँ डाइरेक्टरी सिर्जना गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

MkDir स्ट्रिङको रूपमा पाठ

परामितिहरू:

पाठ:कुनै स्ट्रिङ अभिव्यक्ति जसले सिर्जना गर्नका लागि डाइरेक्टरीको नाम र मार्ग निर्दिष्ट गर्दछ । तपाईँURL सङ्केतप्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

76 मार्ग फेला परेन

उदाहरण:

Sub ExampleFileIO

' फाइल सङ्गठनको प्रकार्यहरूका लागि उदहरण

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

स्ट्रिङको रूपमा Const sSubDir १ ="Test"

स्ट्रिङका रूपमा Const sFile २ = "Copied.tmp"

स्ट्रिङका रूपमा Const sFile ३ = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  यदि Dir(sSubDir१,१६)="" त्यसपछि ' के डाइरेक्टरी अवस्थित रहन्छ ?

    MkDir sSubDir1

    सन्देश बाकस sFile,0,"डाइरेक्टरी सिर्जना गर्नुहोस्"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  सन्देश बाकस fSysURL(CurDir()),0,"हालको डाइरेक्टरी"

  सन्देश बाकस sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"सिर्जना समय"

  सन्देश बाकस sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"फाइल लम्बाइ"

  सन्देश बाकस sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"फाइल विशेषताहरू"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' उही डाइरेक्टरी पुन: नामकरण गर्नुहोस्

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'सबै विशेषताहरू मेट्नुहोस्

  सन्देश बाकस sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"नयाँ फाइल विशेषताहरू"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

'URLमा प्रणाली मार्ग रूपान्तरण गर्नुहोस्

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  'DOS सँग विराम चिन्ह

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function