संवाद सम्पादकमा नियन्त्रणहरूका लागि प्रोग्रामिङ् उदाहरणहरू

तल दिएका उदहरणहरू नँया संवाद"Dialog1" बुझाउनेहरूका लागि हो । संवाद सम्पादक भित्र संवाद सिर्जना गर्नलाई र निम्न तल दिइएका नियन्त्रणहरू थप्नलाई उपकरण बाकस बारमा उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुहोस्: एउटा परिक्षण बाकस "CheckBox1" बुझाउने, एउटा लेबल फाँट "Label1" बुझाउने, एउटा बटन "CommandButton1" बुझाउने, र एउटा सूची बाकस "ListBox1" बुझाउने ।

चेतावनी प्रतिमा

जब तपाईँ चल वस्तुलाई नियन्त्रणमा टाँस्नुहुन्छ साना अक्षर र ठुला अक्षरसँग सुहाउदो हुनुपर्छ ।


संवादहरू लोड गर्नका लागि विश्वव्यापी प्रकार्य

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

एउटा संवाद प्रदर्शन

चलहरूको रेम विश्वव्यापी परिभाषा

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

कार्यक्रममा नियन्त्रणहरूको गुणहरू पढ्नुहोस् वा सम्पादन गर्नुहोस्

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ले संवाद नमूना प्राप्त गर्दछ

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  लेबुल १ को REM प्रदर्शन पाठ

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM ले नियन्त्रण लेबुल १ का लागि नयाँ पाठ सेट गर्दछ

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM ले नियन्त्रण CheckBox1 का लागि नमूना गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM ले नियन्त्रणको नमूनाका लागि CheckBox1 का लागि नयाँ अवस्था सेट गर्दछ

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM ले नियन्त्रण CommandButton1 का लागि नमूना गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM ले नियन्त्रण CommandButton1 को गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM कार्यान्वयन संवाद

  oDialog1.Execute()

End Sub

एउटा ListBox मा एउटा प्रविष्ट थप्नुहोस्

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ले ListBox मा एउटा नयाँ प्रविष्ट थप्दछ

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

एउटा सुची बाकसबाट एउटा प्रविष्ट हटाउनुहोस्

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ले सूची बाकसबाट पहिलो प्रविष्टि हटाउँछ

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub