Sette inn/redigere fotnoter og sluttnoter

Fotnoter refererer til mer informasjon om et emne på bunnen av sida, mens sluttnoter refererer til informasjon på bunnen av dokumentet. LibreOffice nummererer fotnoter og sluttnoter automatisk.

For å sette inn en fotnote eller sluttnote:

  1. Trykk på stedet i dokumentet der du vil plassere referansepunktet til fot-/sluttnoten.

  2. Velg Sett inn → Fotnote/sluttnote.

  3. Velg hvilket format du vil bruke i området Nummerering. Hvis du velger Tegn, trykk på knappen ) og velg hvilket tegn du vil bruke på fotnoten.

  4. I området Type, velg Fotnote eller Sluttnote.

  5. Trykk på OK.

  6. Skriv inn fot-/sluttnoten.

Ikon

Du kan også sette inn fotnoter ved å trykke på ikonet Sett inn fotnote direkte på verktøylinja Sett inn.

For å redigere fotnoter og sluttnoter

Avstand mellom fotnoter