Kolonner

Brukes til å angi valg for kolonnebredde.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Spalter


Tilpass tabellbredden

Reduserer eller øker tabellbredden med den modifiserte kolonnebredden. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom Automatisk er valgt i området Justering i fanen Tabell .

Juster kolonnene proporsjonalt

Hvis det er mulig, vil endringer i kolonnebredden bli jevnt fordelt mellom kolonnene. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom Automatisk er valgt i området Justering i fanen Tabell

Plass igjen

Viser hvor mye plass du har igjen til å justere bredden på kolonnene. Trykk på Tabell-fanen hvis du vil gjøre tabellen bredere eller smalere.

Kolonnebredde

Angi hvor brede kolonnene i tabellen skal være.

Kolonnenes bredde

Velg hvor bred den enkelte kolonnen skal være.

Pil mot venstre

Viser flere av tabellkolonnene til venstre for denne kolonnen.

Pil mot høyre

Viser flere av tabellkolonnene til høyre for denne kolonnen

Redigere tabeller ved hjelp av tastaturet