Valg

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for bolken.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Avsnitt → Alternativerknapp


Bolker følger tekstflyten på siden de settes inn i.

Hvis du for eksempel setter en bolk som bruker et oppsett med to spalter, inn i en sidestil som bruker et oppsett med fire spalter, nøstes oppsettet med to spalter inne i en av de fire spaltene.

Du kan også nøste bolker. Dette betyr at du kan sette en bolk inn i en annen bolk.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en bolk.

Innrykk

Rykker inn bolken med en venstre- og høyremarg.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Fotnoter/sluttnoter

Brukes til å velge hvor fotnoter og sluttnoter skal vises, og hvordan de skal nummereres.