Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en bolk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Side → Spalter

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Spalter

Velg fanen Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Kolonner tab

Velg fanen Sett inn → Ramme → Spalter

Velg fanen Sett inn → Seksjon(er) → Spalter


Standardinnstillinger

Du kan velge blant forhåndsbestemte spalteoppsett, eller du kan lage dine egne. Når du bruker et oppsett på en sidestil, oppdateres alle sidene som bruker denne stilen. På tilsvarende vis oppdateres alle rammene som bruker denne stilen, når du bruker et spalteoppsett på en rammestil. Du kan også endre spalteoppsettet for en enkelt ramme.

Kolonner

Velg hvor mange spalter du vil ha på siden, i ramma eller i bolken.

Du kan også velge et av de forhåndsbestemte spalteoppsettene.

Valgfelter

Fordel innholdet likt til alle spaltene

Fordeler teksten jevnt i bolker med flere spalter.

Bredde og avstand

Dersom avkryssingsboksen Automatisk bredde ikke er avkrysset, skriv inn bredde og avstandsalternativene for spaltene.

(Spaltenummer)

Viser spaltens nummer sammen med dens bredde og avstanden til spalter ved siden av den.

Pil mot venstre

Flytter visninga av spalter en spalte til venstre.

Ikon

Pil mot venstre

Pil mot høyre

Flytter visninga av spalter en spalte til høyre.

Ikon

Pil mot høyre

Bredde

Velg hvor bred spalten skal være.

Avstand

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Automatisk bredde

Lager spalter som er like brede.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.

Forhåndsvisninga av spalteoppsettet viser bare spaltene, ikke siden spaltene finnes på.

Skillelinje

Denne delen er bare tilgjengelig når du bruker et oppsett som inneholder mer enn én spalte.

Linje

Velg en formateringsstil for skillelinja mellom spalter. Velg «Ingen» hvis du ikke vil bruke noen skillelinje.

Høyde

Velg hvor høy skillelinja skal være, målt i prosent av høyden til spalteområdet.

Plassering

Velg hvor skillelinja skal plasseres i høyderetning. Dette valget er bare tilgjengelig hvis den valgte verdien for linjas Høyde er mindre enn 100%.

Bruk på

Velg hvilket element du vil bruke spalteoppsettet på. Dette valget er bare tilgjengelig når du åpner dette dialogvinduet ved å velge Format → Spalter.

Egenskaper

Tekstretning

Angi tekstretninga for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis støtten for kompleks tekst er slått på.