Generelle hurtigtaster i LibreOffice

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Bruke hurtigtaster

Du kan bruke hurtigtaster for å få tilgang til mange av funksjonene i et program. For eksempel vil hurtigtasten vises ved siden av oppføringa Åpne i menyen Fil. Hvis du vil bruke denne funksjonen ved hjelp av hurtigtastene, kan du trykke og holde nede og deretter trykke på «O». Når dialogvinduet vises, kan du slippe begge tastene.

Når du bruker programmet, kan du velge om du vil bruke musa eller tastaturet for å få tilgang til de aller fleste operasjonene som er tilgjengelige.

Bruke hurtigtaster til å velge elementer i dialogvinduer

Det er alltid ett lements som er uthevet i et dilogvindu - vanligvis vist med en brutt ramme. Dette elementet som kan enten være en knapp, et alternativfelt, en oppføring i en listeboks eller en avkryssningsboks, har fokus.Hvis det er en knapp som har fokuset, blir knappen aktivert hvis du du trykker Enter tasten. En avkryssningsrute blir sått av og på gjennom å bruke mellomromstasten. Når et valgfelt har fokuset, kan markeringen av den aktive oppføringen flyttes med piltastene. Fokus flyttes til kontrollelement ved hjelp av tabulatortasten og til det forrige elementet med Shift + Tab.

Dialogvinduet lukkes hvis du trykker Escape, men da lagres ikke endringer du har gjort.

Hurtigtaster for mushandlinger

Hvis du bruker dra og slipp, ved å velge med musa eller ved å trykke på objekter og navn, kan du bruke Shift, og i noen tilfeller for å få tilgang til flere funksjoner. De endra funksjonene som er tilgjengelig når du holder taster nede mens du bruker dra og slipp, vises ved at musepekeren får en annen form. Når du velger filer eller andre objekter, kan valgtastene brukes for å utvide området som vedlges. Disse funksjonene forklares separat der det er relevant.

Praktiske tekstskrivefelt

 1. Du kan åpne en sprettoppmeny som inneholder kommandoene som brukes mest.

 2. Bruk hurtigtastene + Shift + S til å åpne dialogvinduet Spesialtegn for å sette inn et eller flere spesialtegn.

 3. Bruk + A for å velge hele teksten. Bruk høyre piltast eller venstre piltast hvis du vil fjerne valget.

 4. Dobbeltklikk et ord for å merke det.

 5. Hvis du trippelklikker i et skrivefelt for tekst, merkes hele feltet. Hvis du trippelklikker i et tekstdokument, merkes den gjeldende setningen.

 6. Bruk + Delete for å slette alt fra skrivemerket til slutten av ordet.

 7. Ved å bruke og Pil høyre eller Pil venstre, flyttes skrivemerket fra ord til ord. Hvis du i tillegg holder Shift nede, velges ord fortløpende.

 8. INN brukes til å skifte fra innsettingstilstand til overskrivingstilstand og tilbake igjen.

 9. Dra og slipp kan brukes innenfor og utenfor et skrivefelt.

 10. Hurtigtasten + Z brukes til å angre endringene. steg for steg. Teksten vil få tilbake tilstanden den hadde før den første endringa.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Bruk pil ned for å bla gjennom de andre mappene og filene. Trykk høyre pil for å vise en undermappe i URL-feltet. Hurtigautofullføring er tilgjengelig ved trykking End etter at å ha skrevet inn en del av URL-en. Når dokumentet eller mappa du vil bruke har blitt funnet, velger du den ved å trykke Enter.

Avbryte makroer

Hvis du ønsker å avslutte en kjørende makro, trykk på + Shift + Q.

Liste over generelle hurtigtaster i LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Hurtigtaster for kontroll av dialogvinduer

Hurtigtaster

Virkning

Enter-tasten

Slår på den fokuserte knappen i et dialogvindu

Escape

Avbryter handlinga eller dialogvinduet. I hjelpen for LibreOffice: Går opp ett nivå.

Mellomrom

Slår av eller på avkryssingsboksen som har fokus i et dialogvindu.

Piltastene

Forandrer det aktive kontrollfeltet i valgdelen i et dialogvindu.

Tab

Bytter fokus til den neste delen eller elementet i et dialogvindu.

Shift + Tab

Flytter fokuset til den forrige delen eller element i et dialogvindu.

+ pil ned

Åpner lista til kontrollfeltet som er valgt i et dialogvindu. Disse hurtigtastene gelder ikke bare kombinasjonsbokser, men også knapper som har sprettoppmenyer. Du kan lukke en åpen liste ved å trykke Escape.


Hurtigtaster for kontroll av dokumenter og vinduer

Hurtigtaster

Virkning

+ O

Åpner et dokument.

+ S

Lagrer det gjeldende dokumentet.

+ N

Lag nytt dokument.

+ Shift + N

Åpner dialogvinduet Maler.

+ P

Skriver ut dokumentet.

+ F

Slår på verktøylinja Søk.

+ H

Åpner dialogvinduet Søk og erstatt.

+ Shift + F

Søker etter det siste søkeordet som ble skrevet inn.

+ Shift + R

Tegner dokumentvisninga på nytt.

+ Shift + I

Slår på/av visning av markøren i skrivebeskyttet tekst.

I hjelpen for LibreOffice: Går til hjelpens hovedside.

Shift + F2

Slår på utvidede tips for den valgte kommandoen, knappen eller kontrollelementet.

F6

Setter fokus i neste undervindu (for eksempel dokument/datakildevisning)

Shift + F6

Setter fokus i forrige undervindu.

F10

Slår på den første menyen (Fil-menyen)

Shift + F10

Åpner sprettoppmenyen.

+ F4 eller + F4

Lukker det gjeldende dokumentet (lukker LibreOffice når det siste åpne dokumentet lukkes)

+ Q

Avslutter programmet.


Hurtigtaster for redigering eller formatering av dokumenter

Hurtigtaster

Virkning

+ Tabulator

Hvis foran en overskrift, settes det inn en fan.

Enter (hvis et OLE-objekt er valgt)

Slår på det valgte OLE-objektet.

Enter (hvis et tegneobekt eller et tekstobjekt er valgt)

Slår på tekstskrivingstilstand.

+ X

Klipper ut de valgte elementene.

+ C

Kopierer de valgte elementene.

+ V

Limer inn fra utklippstavla.

+ Shift + V

Limer inn uformatert tekst fra utklippstavla. Teksten limes inn ved å bruke fromatet som allerede finnes på innsettingspunktet.

+ Shift + V

Åpner dialogvinduet Lim inn utvalg.

+ A

Merker alt.

+ Z

Angrer den siste handlinga.

Gjør om den siste handlinga.

+ Shift + Y

Gjentar den forrige kommandoen.

+ I

Bruker egenskapen Kursiv på det valgte området. Hvis skrivemerket står i et ord, brukes kursiv på hele ordet.

+ B

Bruker egenskapen Halvfet på det valgte området. Hvis skrivemerket står i et ord, brukes halvfet på hele ordet.

+ U

Bruker egenskapen Understreking på det valgte området. Hvis skrivemerket står i et ord, brukes understreking på hele ordet.

Fjerner den direkte formateringa fra den valgte teksten eller objektet (som i Format → Fjern direkte formatering)


Hurtigtaster i Gallery

Hurtigtaster

Resultat

Tab

Flytter mellom områder.

Shift + Tab

Flytter mellom områder (bakover)


Hurtigtaster, for Nytt tema, i Gallery:

Hurtigtaster

Resultat

Pil opp

Flytter valget en plass opp.

Pil ned

Flytter valget en plass ned.

+ Enter

Åpner dialogvinduet Egenskaper.

Shift + F10

Åpner en sprettoppmeny.

+ U

Oppdaterer det valgte temaet.

+ R

Åpner dialogvinduet Oppgi tittel.

+ D

Sletter det valgte temaet.

Insert

Setter inn et nytt tema


Hurtigtaster i forhåndsvisningområdet i galleriet:

Hurtigtaster

Resultat

Home

Går til den første oppføringa.

End

Går til den siste oppføringa.

Pil venstre

Velger det neste elementet til venstre i galleriet.

Pil høyre

Velger det neste elementet til høyre i galleriet.

Pil opp

Velger det neste elementet over i galleriet.

Pil ned

Velger det neste elementet under i galleriet.

Page Up

Blar ett skjermbilde opp.

Page Down

Blar ett skjermbilde ned.

+ Shift + Insert

Setter inn det valgte objektet som et lenket objekt i det gjeldende dokumentet.

+ I

Setter inn en kopi av det valgte objektet i det gjeldende dokumentet.

+ T

Åpner dialogvinduet Oppgi tittel.

+ P

Bytter mellom temavisning og objektvisning.

Mellomrom

Bytter mellom temavisning og objektvisning.

Enter

Bytter mellom temavisning og objektvisning.

Gå baklengs (bare i objektvisning)

Bytter tilbake til hovedoversikt.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Hurtigtaster

Resultat

Mellomrom

Slår merking av rad på eller av, unntatt når raden er i redigeringstilstand.

+ Mellomrom

Slår på/av valg av rad

Shift + Mellomrom

Velger gjeldende kolonne

+ Page Up

Flytter pekeren til den første raden

+ Page Down

Flytter pekeren til den siste raden


Hurtigtaster for tegneobjekter

Hurtigtaster

Resultat

Velg verktøylinja med F6. Bruk pil ned og pil høyre for å velge den ønskede verktøylinjeknappen og trykk på + Enter

Setter inn et tegneobjekt.

Velg dokumentet med + F6 og trykk på Tabulator

Velger et tegneobjekt.

Tab

Velger det neste tegneobjektet.

Shift + Tab

Velger det forrige tegneobjektet.

+ Home

Velger det første tegnobjektet.

+ End

Velger det siste tegneobjektet.

Escape

Avslutter valg av tegneobjekt.

Escape (i håndtakvalgtilstand)

Avslutt håndtaksvalgtilstand og gå tilbake til objektvalgtilstand.

Pil opp / pil ned / pil venstre / pil høyre

Flytt det valgte punktet (fest til rutenettet er midlertidlig slått av, men sluttpunktene festes fortsatt til hverandre).

+ piltastene

Flytter den valgte tegneobjektet ett bildepunkt (i valgtilstand)

Endrer størrelsen på en tegneobjektet (i håndtakstilstand)

Roterer et tegneobjekt (i rotasjonstilstand)

Åpner dialogvinduet Egenskaper for et tegneobjekt.

Slår på punktvalgtilstand for det valgte tegneobjektet.

Mellomrom

Velg et punkt i et tegneobjekt (i punktvalgtilstand) / avbryt valg.

Det valgte punktet blinker en gang i sekundet.

Shift + Mellomrom

Velg et annet punkt i punktmerkingstilstand.

+ Tabulator

Velg det neste punktet i tegneobjekt (i punktvalgtilstand)

I rotasjonstilstand kan også senter for rotasjon velges.

+ Shift + Tab

Velg det forrige punktet i tegneobjektet (i punktvalgtilstand)

+ Enter

En ny tegning med standard størrelse plasseres på midten i den gjeldende visninga.

+ Enter ved valgknappen

Slår på den første tegneobjektet i dokumentet.

Escape

Forlater punktvalgtilstand. Tegneobjektet velges etterpå.

Rediger et punkt i et tegneobjekt (i punktredigeringstilstand)

Hvilken som helst tegn- eller talltast

Hvis en tegning er valgt, skiftes det til redigeringstilstand og skrivemerket plasseres til slutt i teksten i tegneobjektet. Et utskrivbart tegn settes inn.

ved oppretting eller skalering av et grafisk objekt

Plasseringa av objektets midtpunkt er fast.

Shift-tasten ved oppretting eller skalering av størrelsen på en tegning

Forholdet mellom objektets bredde og høyde er fast.