Tips om tabellelementer

Du kan velge hvilke poster som skal vises i et tabellelement. Det vil si at du kan velge hvilke datafelter som skal vises eller redigeres, akkurat som i et databaseskjema.

De følgende feltene kan brukes i tabellelementer: Tekst, dato, klokkeslett, valuta, tall, mønster, avkryssingsboks og kombinasjonsboks. Ved kombinerte dato- og tidsfelt opprettes automatisk to kolonner.

Hvis linjer er valgt, vises antallet valgte linjer i parentes etter tallet på poster i alt.

Du kan sette inn kolonner i tabellelementet ved å åpne sprettoppmenyen til kolonneoverskriftene. De følgende kommandoene finnes:

Sett inn kolonne

Vis en undermeny der du kan velge et datafelt som skal tilpasses i tabellkontrollfeltene.

Sett opp tabellelementet med dra og slipp: Åpne datakildeutforskeren og dra feltene du vil ha med, fra datakildeutforskeren til kolonneoverskriftene til tabellelementet. Nå opprettes en kolonne som er ferdig satt opp.

Erstatt med

Åpne en undermeny. Der kan du velge et datafelt som skal erstatte det datafeltet som er valgt i tabellinnstillingene.

Slett kolonne

Slett den valgte kolonnen.

Kolonne

Åpner egenskapene til den valgte kolonnen.

Skjul kolonner

Skjul den valgte kolonnen. Egenskapene endres ikke.

Vis kolonner

Vis en undermeny der du kan velge kolonnene som skal vises igjen. Du kan velge å vise bare en kolonne ved å trykke på kolonnenavnet. Du ser bare de 16 første av de skjulte kolonnene. Hvis det er flere skjulte kolonner, kan du velge kommandoen Mer for å åpne dialogvinduet Vis kolonner.

Mer

Vis dialogvinduet Vis kolonner.

I dialogvinduet Vis kolonner kan du velgee hvilke kolonnar som skal vises. Hold nede Shift eller for å markere flere oppføringar.

Alle

Trykk på Alle hvis du vil vise alle kolonnene.

Tastaturstyring av tabellelementer

Hvis du bruker bare tastaturet til å gå gjennom kontrollelementene i dokumentet, vil du oppdage at tabellelementene oppfører seg litt annerledes enn andre kontrollelementer. Når du trykker tabulatortasten, går du ikke videre til neste kontrollelement, men flytter i stedet til den neste kolonnen i tabellelementet. Bruk + Tab for å gå til det neste kontrollelementet, eller Shift + + Tab for å gå til det forrige.

Redigere tabellelement med tastaturet:

Skjemadokumentet må være i utformingsmodus.

  1. Trykk + F6 for å velge dokumentet.

  2. Velg det første kontrollelementet med Shift + F4. Hvis tabellelementet ikke er det første elementet, trykker du Tab til tabellen er valgt.

  3. Trykk Enter for å gå til redigeringsmodus. Nå vises håndtakene lenger ut fra feltramma.

  4. I redigeringsmodus kan du åpne sprettoppmenyen for redigering med Shift + F10.

  5. Hvis du vil redigere kolonner, trykker du Shift + Mellomrom. Da kan du flytte på kolonnene med + piltastene. Med Delete kan du slette en kolonne.

  6. Trykk Escape for å gå ut av redigeringsmodus.