Adresser og referanser, absolutte og relative

Relative adresser

Cellen i kolonne A, rad 1 adresseres som A1. Du kan adresse et område med naboceller ved å først sette inn koordinatene til den øverste, venstre cellen, så et kolon fulgt av koordinatene til den nederste, høyre cellen. For eksempel kan du adressere de fire cellene øverst til venstre med «A1:B2».

Ved å adressere området på denne måten lager du en relativ referanse til A1:B2. Her betyr relativ at referansen til området endres automatisk når du kopierer formlene.

Absolutte adresser

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

Tipsikon

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

Bruk av relative og absolutte referanser

La oss si at du vil beregne summen av cellene i området A1:B2 i celle E1. Formelen du skriver inn i E1 ville da være: «=SUMMER(A1:B2)». Hvis du senere velger å sette inn en ny kolonne foran kolonne A, ville området du ville bruke bli B1:C2, og formelen ville være i F1, ikke E1. Etter at du hadde satt inn den nye kolonnen måtte du derfor ha undersøkt og rettet alle formlene i arket og muligens andre ark.

Heldigvis gjør LibreOffice dette for deg. Når du setter inn en ny kolonne A, blir formelen «SUMMER(A1:B2)» automatisk oppdatert til «SUMMER(B1:C2)». Rader blir også oppdatert automatisk når du setter inn en ny rad 1. Absolutte og relative referanser blir alltid justert i LibreOffice Calc når refererte områder blir flyttet. Vær oppmerksom hvis du kopierer formler, for da blir bare relative referanser endret, ikke absolutte referanser.

Absolutte referanser blir brukt når beregninger refererer til bestemte celler i arket. Hvis en formel som refererer til akkurat disse cellene blir kopiert til cellen en rad lenger ned, vil også referansen peke til celler en rad lenger ned hvis koordinatene ikke var absolutte.

Bortsett fra når nye rader og kolonner blir satt inn kan referanser også forandre seg når en formel som refererer til celler blir kopiert til et annet område i arket. Forestill deg at du har skrevet inn formelen «=SUMMER(A1:A9)» i rad 10. Hvis du vil beregne summen i nabokolonnen til høyre, kopierer du helt enkelt denne formelen til cellen til høyre. Kopien av formelen i kolonne B blir automatisk endret til «=SUMMER(B1:B9)».