Finansfunksjoner del en

Dette avsnittet inneholder de matematiske finansfunksjonene i LibreOffice Calc.

AMORDEGRC

Beregn avskrivninga for en regnskapsperiode ved bruk av degressiv avskrivning. I motsetning til AMORLINC vil en avskrivningskoeffisient som er uavhengig av avskrivningsperioden bli brukt her.

Syntaks

AMORDEGRC(Omkostninger; Innkjøpsdato; Første periode; Restverdi; Periode; Rate; Basis)

Cost is the acquisition costs.

DatePurchased is the date of acquisition.

FirstPeriod is the end date of the first settlement period.

Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.

Period is the settlement period to be considered.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


AMORLINC

Beregn avskrivninga for en regnskapsperiode ved bruk av metoden lineær avskrivning. Hvis eiendelen (realaktivaen/realkapitalen) er anskaffet i løpet av regnskapsperioden, vil det å avskrive anskaffelsen i forhold til eiertiden komme i betraktning.

Syntaks

AMORLINC(Omkostninger; Dato; FørstePeriode; Restverdi; Periode; Rate; Basis)

Cost means the acquisition costs.

DatePurchased is the date of acquisition.

FirstPeriod is the end date of the first settlement period.

Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.

Period is the settlement period to be considered.

Tekst er teksten som tilsvarer et romertall.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


DAVSKR

Beregn avskrivninga av en anskaffelse for en bestemt periode ved hjelp av aritmetisk-degressiv avskrivning.

Denne formen for avskrivning blir brukt hvis du vil få en høyere avskrivningsverdi i begynnelsen av avskrivningen (i motsetning til lineær avskrivning). Avskrivningsverdien reduseres ved alle avskrivningsperioder helt fra den opprinnelige omkostningen.

Syntaks

DB(Kjøpspris; Restverdi; Levetid; Periode; Måned)

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life defines the period over which an asset is depreciated.

Period is the length of each period. The length must be entered in the same date unit as the depreciation period.

Month (optional) denotes the number of months for the first year of depreciation. If an entry is not defined, 12 is used as the default.

Eksempel

Et datasystem med en startomkostning på 25.000 valutaenheter kan avskrives over en tre års periode. Restverdien kan være 1.000 valutaenheter. En periode er 30 dager.

=DB(25000;1000;36;1;6) = 1,075.00 currency units

The fixed-declining depreciation of the computer system is 1,075.00 currency units.

DEGRAVS

Beregn avskrivninga av en anskaffelse for en bestemt periode ved hjelp av aritmetisk-degressiv avskrivning.

Bruk denne formen for avskrivning hvis du trenger en høyere start-avskrivningsverdi i motsetning til lineær avskrivning. Avskrivningsverdien blir mindre for hver periode og er vanligvis brukt for eiendeler hvis verditap er høyere like etter innkjøp (for eksempel, kjøretøy, datamaskiner). Merk at den bokførte verdien aldri vil nå null under denne beregningstypen.

Syntaks

DEGRAVS(Kjøpspris; Restverdi; Levetid; Periode; Faktor)

Cost fixes the initial cost of an asset.

Salvage fixes the value of an asset at the end of its life.

Life is the number of periods (for example, years or months) defining how long the asset is to be used.

Period states the period for which the value is to be calculated.

Factor (optional) is the factor by which depreciation decreases. If a value is not entered, the default is factor 2.

Eksempel

Et datasystem med en startomkostning på 75.000 valutaenheter kan avskrives månedlig over fem år. Verdien etter avskrivning kan være 1 valutaenhet. Faktoren er 2.

=DDB(75000;1;60;12;2) = 1,721.81 currency units. Therefore, the double-declining depreciation in the twelfth month after purchase is 1,721.81 currency units.

DISKONTO (DISC på engelsk)

Beregn fradraget for et verdipapir i prosent.

Syntaks

DISKONTO(Avregningsdato; Utløpsdato; Kurs; Innfrielseskurs; Basis)

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Price is the price of the security per 100 currency units of par value.

Redemption is the redemption value of the security per 100 currency units of par value.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Eksempel

A security is purchased on 2001-01-25; the maturity date is 2001-11-15. The price (purchase price) is 97, the redemption value is 100. Using daily balance calculation (basis 3) how high is the settlement (discount)?

=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3) returns about 0.0372 or 3.72 per cent.

DURATION_ADD

Beregn varigheten av et verdipapir med fast rente i antall år.

Merknadsikon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntaks

DURATION_ADD("Settlement"; "Maturity"; Coupon; Yield; Frequency; Basis)

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Coupon is the annual coupon interest rate (nominal rate of interest)

Yield is the annual yield of the security.

Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Eksempel

A security is purchased on 2001-01-01; the maturity date is 2006-01-01. The Coupon rate of interest is 8%. The yield is 9.0%. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how long is the duration?

=DURATION_ADD("2001-01-01";"2006-01-01";0.08;0.09;2;3)

EFFECT_ADD

Beregn den årlige effektive renta, ut fra nominell rente og antall renteperioder i året.

Merknadsikon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntaks

EFFECT_ADD(NominalRate; NPerY)

NominalRate is the annual nominal rate of interest.

NPerY is the number of interest payments per year.

Eksempel

What is the effective annual rate of interest for a 5.25% nominal rate and quarterly payment.

=EFFEKT_ADD(0,0525;4) returnerer 0,053543 eller 5,3543%.

EFFEKTIV (EFFECTIVE på engelsk)

Gir den årlige nettorenta for en nominell rentesats.

Nominal interest refers to the amount of interest due at the end of a calculation period. Effective interest increases with the number of payments made. In other words, interest is often paid in installments (for example, monthly or quarterly) before the end of the calculation period.

Syntaks

EFFEKTIV(NOM; P)

Nom is the nominal interest.

P is the number of interest payment periods per year.

Eksempel

Hvis den årlige nominelle rentesatsen er 9.75% og fire renteberegningsperioder er angitt, hva er da den faktiske rentesatsen (effektive rente)?

=EFFECTIVE(9.75%;4) = 10.11% The annual effective rate is therefore 10.11%.

ER.AVDRAG

Gir rentesatsen for uendrede avskrivningsavdrag.

Syntaks

ER.AVDRAG(Rente; Periode; AntallPerioder; Investering)

Rate sets the periodic interest rate.

Period is the number of installments for calculation of interest.

TotalPeriods is the total number of installment periods.

Invest is the amount of the investment.

Eksempel

For et kredittbeløp på 120.000 valutaenheter med en to-års termin og månedlige ytelser, ved en årlig rentesats på 12%, ønskes rentesatsen etter 1,5 år beregnet.

=ISPMT(1%;18;24;120000) = -300 currency units. The monthly interest after 1.5 years amounts to 300 currency units.

IR (IRR på engelsk)

Gir internrenta for en investering. Verdiene representerer kontantstrømverdier med faste mellomrom. Minst en verdi må være negativ (utbetalinger) og minst en verdi må være positiv (inntekt).

If the payments take place at irregular intervals, use the XIRR function.

Syntaks

IR(Verdier; Gjett)

Values represents an array containing the values.

Guess (optional) is the estimated value. An iterative method is used to calculate the internal rate of return. If you can provide only few values, you should provide an initial guess to enable the iteration.

Eksempel

Under the assumption that cell contents are A1=-10000, A2=3500, A3=7600 and A4=1000, the formula =IRR(A1:A4) gives a result of 11,33%.

Advarselsikon

Because of the iterative method used, it is possible for IRR to fail and return Error 523, with "Error: Calculation does not converge" in the status bar. In that case, try another value for Guess.


MOTTAT.AVKAST (RECEIVED på engelsk)

Beregn hvor mye som er utbetalt for et verdipapir med fast rente på et gitt tidspunkt.

Syntaks

MOTTAT.AVKAST(Avregningsdato; Utløpsdato; Investering; Rabatt; Basis)

Settlement is the date of purchase of the security.

Forfallsdato er datoen verdipapiret forfaller.

Investment is the purchase sum.

Rabatt er den prosentvise rabatten ved ervervelse av verdipapiret.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Eksempel

Avregningsdato: 15. februar 1999, forfallsdato: 15. mai 1999, investering: 1000 valutaenheter, rabatt: 5,75 prosent, basis: daglig balanse/360 = 2.

Beløpet som skal heves på utløpsdatoen er beregnet som følger:

=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) returns 1014.420266.

NÅVERDI (PV på engelsk)

Gir nåverdien av en investering ut fra en serie faste betalinger.

Bruk denne funksjonen for å beregne mengden av penger som skal investeres med en fast rente i dag, for å motta et bestemt beløp, en annuitet, over et angitt antall perioder. Du kan også se hvor mye penger som er igjen etter en gitt periode. Angi også om betalingene skal skje ved periodens begynnelse eller slutt.

Skriv inn disse verdiene enten som tall, uttrykk eller referanser. Hvis for eksempel rente blir betalt årlig på 8%, men du vil bruke måned som din periode, skriv inn 8%/12 under Rente og LibreOffice Calc beregner automatisk den riktige faktoren.

Syntaks

NÅVERDI(Rente; Periodetall; Avdrag; Sluttverdi; Type)

Rate defines the interest rate per period.

NPer is the total number of periods (payment period).

Pmt is the regular payment made per period.

FV (optional) defines the future value remaining after the final installment has been made.

Type (optional) denotes due date for payments. Type = 1 means due at the beginning of a period and Type = 0 (default) means due at the end of the period.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Eksempel

Hva er nåværende verdien av en investering, hvis 500 valutaenheter blir utbetalt månedlig og den årlige rentesatsen er 8%? Betalingsperioden er 48 måneder og 20.000 valutaenheter er igjen ved slutten av betalingsperioden.

=PV(8%/12;48;500;20000) = -35,019.37 currency units. Under the named conditions, you must deposit 35,019.37 currency units today, if you want to receive 500 currency units per month for 48 months and have 20,000 currency units left over at the end. Cross-checking shows that 48 x 500 currency units + 20,000 currency units = 44,000 currency units. The difference between this amount and the 35,000 currency units deposited represents the interest paid.

Hvis du skriver inn referanser i stedet for verdier i formelen, kan du beregne «Hvis-så» scenarier. Merk: henvisninger til konstanter må angis som absolutte referanser. Eksempler på denne typen bruk finnes under avskrivningsfunksjonene.

PÅLØPT.FORFALLSRENTE (ACCRINTM på engelsk)

Beregn påløpt rente for et verdipapir i tilfeller med engangsutbetaling på avviklingsdatoen.

Syntaks

PÅLØPT.FORFALLSRENTE(Emisjon; Avregningsdato; Rente; PålydendeVerdi; Basis)

Issue (required) is the issue date of the security.

Settlement (required) is the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Rate (required) is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate).

Par (optional) is the par value of the security.

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Eksempel

A security is issued on 2001-04-01. The maturity date is set for 2001-06-15. The Rate is 0.1 or 10% and Par is 1000 currency units. The basis of the daily/annual calculation is the daily balance (3). How much interest has accrued?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) returns 20.54795.

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (ACCRINT på engelsk)

Beregn påløpt rente for et verdipapir i tilfeller med periodiske utbetalinger.

Syntaks

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE(Emisjon; FørsteRentetermin; Avregningsdato; Rente; PålydendeVerdi; Frekvens; Basis)

Issue (required) is the issue date of the security.

FirstInterest (required) is the first interest date of the security.

Settlement (required) is the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Rate (required) is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate)

Par (optional) is the par value of the security.

Frequency (required) is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).

Basis velges fra en liste over muligheter og angir, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller manglende

US-metode (NASD), 12 måneder à 30 dager

1

Eksakt antall dager i måneder, eksakt antall dager i år

2

Eksakt antall dager i måned, år har 360 dager

3

Eksakt antall dager i måned, år har 365 dager

4

European method, 12 months of 30 days each


Eksempel

A security is issued on 2001-02-28. First interest is set for 2001-08-31. The settlement date is 2001-05-01. The Rate is 0.1 or 10% and Par is 1000 currency units. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). The basis is the US method (0). How much interest has accrued?

=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) returns 16.94444.

ÅRSAVS (SYD på engelsk)

Gir den aritmetisk-degressive avskrivningsraten.

Use this function to calculate the depreciation amount for one period of the total depreciation span of an object. Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.

Syntaks

ÅRSAVS(Kjøpspris; Restverdi; Levetid; Periode)

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset after depreciation.

Life is the period fixing the time span over which an asset is depreciated.

Period defines the period for which the depreciation is to be calculated.

Eksempel

Et videosystem koster 50.000 valutaenheter og skal avskrives årlig over de neste fem år. Restverdien skal være 10.000 valutaenheter. Du vil beregne avskrivningen for det første året.

=SYD(50000;10000;5;1)=13,333.33 currency units. The depreciation amount for the first year is 13,333.33 currency units.

To have an overview of depreciation rates per period, it is best to define a depreciation table. By entering the different depreciation formulas available in LibreOffice Calc next to each other, you can see which depreciation form is the most appropriate. Enter the table as follows:

1

1

1

1

1

1

195

195

195

195

195

2

2.666,67 valutaenheter

2.666,67 valutaenheter

195

195

2.666,67 valutaenheter

3

195

2.666,67 valutaenheter

4

183

2.666,67 valutaenheter

5

148

2.666,67 valutaenheter

6

195

2.666,67 valutaenheter

7

195

2.666,67 valutaenheter

8

170

9

148

10

195

11

170

12

13

170

195

2.666,67 valutaenheter


Formelen i E2 er som følgende:

=ÅRSAVS($A$2;$B$2;$C$2;D2)

Denne formelen er duplisert i kolonne E ned til E11 (merk E2, dra så ned i nederste høyre hjørnet med musa).

Celle E13 inneholder formelen brukt for å kontrollere avskrivningstotalen. Her brukes SUMMER.HVIS- funksjonen fordi de negative verdiene i E8:E11 ikke skal tas med. Betingelsen >0 er en del av celle A13. Formelen i E13 er som følger:

=FINN.RAD(A1; D1:E100; 2)

Now view the depreciation for a 10 year period, or at a salvage value of 1 currency unit, or enter a different initial cost, and so on.

Financial Functions Part Two

Financial Functions Part Three

Functions by Category