Алатник за точки и нумерирање

Алатникот за точки и нумерирање содржи функции за менување на структурата на нумерираните пасуси, вклучувајки и промена на редоследот на пасусите и дефинирање различни нивоа на пасус.

Нумерирањето е исклучено

Исклучува нумерирање или точки во тековниот пасус или избраните пасуси.

Икона

Нумерирање исклучено

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Icon

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Icon

Помести едно ниво нагоре со потточки

Поместува пасус со потточки едно нумерирано ниво нагоре. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Помести едно ниво нагоре со потточки

Помести едно ниво надолу со потточки

Поместува пасус со потточки надолу за едно ниво. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Помести едно ниво надолу со потточки

Вметни ненумериран елемент

Вметнува пасус без нумерирање. Тоа нема да влијае на постојното нумерирање.

Икона

Вметни ненумериран елемент

Move Up

Positions the selected paragraph before the one above it.

Icon

Помести нагоре

Move Down

Positions the selected paragraph after the one below it.

Icon

Помести надолу

Помести нагоре со потточки

Поместува пасус со потточки над претходниот пасус. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Помести нагоре со потточки

Помести надолу со потточки

Поместува пасус со сите негови потточки под следниот пасус. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен во рамки на нумериран текст или на текст со точки.

Икона

Помести надолу со потточки

Рестартирај нумерирање

Го рестартира нумерирањето на текст. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен во рамки на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Рестартирај нумерирање

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon

Точки вкл./искл.