Алатници

Овој дел дава увид во алатниците што се на располагање во LibreOffice Writer.Овој преглед ја опишува стандардната конфигурација на алатник во LibreOffice.

Стандарден алатник

Стандардниот алатник е достапен во секоја апликација од LibreOffice.

Алатник за форматирање

Алатникот за форматирање содржи функции за форматирање текст.

Алатник за цртање

Алатникот за цртање содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Алатник за рамки

Алатникот за слики содржи функции за форматирање и позиционирање на битмапирани слики.

Алатник за рамки

Кога е избрана рамка, алатникот за рамки ги овозможува најважните функции за форматирање и позиционирање на рамката.

Алатник за OLE-објекти

Алатникот за OLE-објекти се појавува кога се избрани објекти и ги содржи најважните функции за нивно форматирање и позиционирање.

Алатник за табели

Алатникот за табели содржи функции што Ви се потребни кога работите со табели. Се појавува кога ќе го придвижите покажувачот во табела.

Алатник за својства на нацртаниот објект

Алатникот за својства на нацртаниот објект што се појавува кога е избран нацртан објект содржи функции за уредување и позиционирање на нацртаните објекти.

Алатник за точки и нумерирање

Алатникот за точки и нумерирање содржи функции за менување на структурата на нумерираните пасуси, вклучувајки и промена на редоследот на пасусите и дефинирање различни нивоа на пасус.

Алатник за текстуални објекти

Содржи наредби за форматирање за текст што се содржи во нацртан објект. Алатникот за текстуални објекти се појавува кога ќе кликнете двапати во нацртан објект.

Статусна линија

Статусната линија содржи информации за тековниот документ и нуди разни копчиња со посебни функции.

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

Алатник за табеларни податоци

Користете го алатникот за табеларни податоци за да го контролирате прегледот на податоци.

Линијари

Линијарите ги покажуваат димензиите на страницата и позицијата на табулаторот, вовлекувањата, границите и колоните. Сите овие елементи на линијарите може да ги измените со користење на глушецот.

Алатник за формули

Алатникот за формули Ви овозможува да креирате и вметнувате пресметки во текстуален документ. За да го активирате алатникот за формули притиснете F2.

Вметни

Алатникот содржи различни функции за вметнување рамки, графики, табели, и останати објекти.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.