Алатки

Содржи aлатки за проверка на правописот, галерија од објекти кои можете да ги додадете на вашиот документ како и алатки за конфигурација на менија и поставување на преференции на програмата.

Spellcheck

Checks spelling manually.

Language

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Пребројување на зборови

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

Го одредува форматот на броење и хиерархијата на нумерирање на Поглавја, во тековниот документ.

Нумерирање линии

Додава или иззема нумерација на алинеите во постојниот документ. Ако сакате одреден пасус да не биде вклучен во нумерацијата на алинеите, кликенете во пасусот, изберете Формат - Пасус, кликнете на менитоНумерација и потоа отштиклирајте ja опцијата Вклчи го овој пасус при нумерација на алинеите.

Фусноти

Ги одредува опциите за прикажување на фуснотите и забелешките.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Волшебник за циркуларни писма

Го подига Волшебник за циркуларни писма за создавање форми на писма или за испраќање е-пораки до повеќе приматели.

Подреди

Ги подредува избраните пасуси или редови од табели, по азбучен ред или според реден број. Можете да назначите до три клуча за подредување или комбинација од клучеви составени од букви и бројки.

Пресметај

Ја пресметува избраната формула и го копира резултатот во таблата со исечоци.

Ажурирај

Ги ажурира елементите во тековниот документ кои имаат динамичка содржина, како што се на пр. полиња или индекси.

Media Player

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Macros

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML Filter Settings

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Опции за автокорекција

Sets the options for automatically replacing text as you type.

Авто. текст

Креира, уредува или вметнува авто.текст. Може да го зачувате форматираниот текст, текстот од графиката, табелите или полињата како авто. текст. За брзо внесување на авто. текст внесете ја кратенката на авто. текстот од вашиот документ и потоа притиснете F3.

Прилагоди

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Опции

Оваа наредба отвора дијалог за приспособување на програмата кон вашите потреби.