Printing Register-true

Порамнување редови

„Порамнување редови“ е типографски термин кој се користи во печатењето. Овој термин се однесува на соодветниот отпечаток на линиите во областа за печатење на предната или задната страна од страници на книга, весник или списание. Карактеристиката на порамнување на редови ги прави овие страници полесни за читање со тоа што спречува појавување на сиви сенки помеѓу линиите од текстот. Терминот „порамнување на редови“ исто така се однесува на линиите во соседните текстуални колони што имаат иста висина.

Кога дефинирате пасус, Стил на пасус, или Стил на страница како порамнување на редови, основните линии на засегнатите знаци се порамнети до вертикалната мрежа на страницата, без разлика на големината на фонтот или присуството на графика. Ако сакате, можете да ги одредите поставувањата за оваа мрежа како својство на Стил на страница.

Setting a document to register-true printing

  1. Select the whole document.

  2. Choose Format - Page - Page.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

All the paragraphs in the document will be printed register-true, unless otherwise specified.

Exempting paragraphs from register-true printing

  1. Направете една од следните активности:

    Select all the paragraphs you want to exempt, then choose Format - Paragraph - Indents & Spacing.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.