Дефинирање елементи на индекс или содржина

Дефинирање елементи на индекс

  1. Кликнете на збор, или изберете зборови во вашиот документ што сакате да ги користите како елементи на индекс.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Дефинирање елементи на содржина

Најдобар начин да генерирате содржина е да се применат претходно дефинирани стилови на пасус за заглавие, како „Заглавие 1“, на пасуси што сакате да ги вклучите во вашата содржина. Можете да користите и сопствени стилови на пасус, сѐ додека ги доделувате на едно од претходно дефинираните нивоа на главни црти.

За да користите сопствен стил за пасус како елемент на содржина:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Изберете стил на пасус што сакате да го вклучите во вашата содржина во полето Стил на пасус.

  3. Во листата Ниво кликнете го хиерархиското ниво на кое сакате да го примените стилот на пасус.

  4. Кликнете Во ред. Сега може да го примените стилот на насловите во вашиот документ и да ги вклучите во вашата содржина.

Creating a Table of Contents

Ажурирање, уредување и бришење индекси и содржини

Форматирање индекс или содржина

Уредување или бришење елементи на индекси и табели

креирање алфабетски индекси

User-Defined Indexes

Креирање библиографии

Indexes Covering Several Documents