Креирање формулар

За да креирате формулар потребен ви е текстуален документ што содржи полиња за податоци за адреса и база на податоци со адреси. Потоа ги комбинирате или ги поврзувате податоците за адреса и текстуалниот документ за да се печатат писмата или да се испратат по е-пошта.

Note Icon

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the e-mail.


Волшебникот за циркуларно писмо ви помага да креирате формулари.

За да креирате формулар

 1. Изберете Алатки - Волшебник за циркуларно писмо.

  Прикажан е дијалогот на волшебникот за циркуларно писмо. Следното е пример за еден од многуте можни начини да управувате со страниците на волшебникот:

 2. Изберете Почни од образец и кликнете на копчето Прелистај.

  Прикажан е дијалогот Обрасци.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Select Letter and click Next.

 5. On the next step of the wizard, click the Select Address List button to check that you are using the correct address list. If you want to use an address block, select an address block type, match the data fields if necessary, and click Next.

 6. Next follows the Create a salutation step. Deselect the Insert personalized salutation box. Under General salutation, select the salutation that you want on top of all letters.

 7. If you want to place mail merge fields anywhere else in the document select the corresponding column in your address data source and then drag and drop the column header into the document where you would like the field to be. Be sure to select the entire column.

 8. Кликнете Следно на следните страници од волшебникот. Страниците ќе се креираат, а вие имате можност да ги уредувате креираните документи.

За полињата

Регистрирање на адресар

Преглед на базата на податоци