Вметнување и уредување фусноти и забелешки

Фуснотите упатуваат на повеќе информации за темата на дното на страницата, а забелешките упатуваат на информации на крајот на документот. LibreOffice автоматски ги нумерира фуснотите и забелешките.

За да вметнете фуснота или забелешка:

  1. Кликнете на местото каде што сакате да се постави котвата на белешката во вашиот документ.

  2. Изберете Вметни - Фуснота.

  3. Во областа Нумерирање изберете го форматот што сакате да го користите. Ако изберете Знак, кликнете на копчете за прелистување (...) и изберете го знакот што сакате да го користите за фуснотата.

  4. Во областа Тип изберете Фуснота или Забелешка.

  5. Click OK.

  6. Напишете ја белешката.

Икона

Исто така можете да вметнете фусноти со кликнување на иконата Вметни фуснота директно на алатникот Вметни.

Уредување фусноти или забелешки

Растојание меѓу фусноти