Пребарување кориснички податоци во полиња или услови

Можете да пристапите и да споредите некои кориснички податоци од услови или полиња. На пример, можете да споредите кориснички податоци со следните оператори:

Оператор

Значење

== или EQ

е еднакво на

!= или NEQ

не е еднакво на


Ако сакате можете да користите услов што ќе скрие определен текст во вашиот документ од определен корисник.

  1. Изберете го текстот во документот што сакате да го скриете.

  2. Choose Insert - Section.

  3. Во областа Скриј изберете го полето за означување Скриј.

  4. Во полето Со услов напишете korisnik_prezime == „Попов“, каде „Попов“ е презимето на корисникот од кој сакате да до скриете текстот.

  5. Кликнете Вметни и потоа зачувајте го документот.

Note Icon

Името на скриениот дел сѐ уште може да биде видлив во Навигаторот.


Следната табела е листа на кориснички променливи до кои можете да пристапите при дефинирање на услов или на поле:

Кориснички променливи

Значење

korisnik_ime

Име

korisnik_prezime

Презиме

korisnik_inicijali

Иницијали

korisnik_kompanija

Компанија

korisnik_ulica

Улица

user_country

Земја

korisnik_postenski_brој

Поштенски број

korisnik_grad

Град

user_title

Title

korisnik_rabotno_mesto

Работно место

korisnik_tel_rabota

Телефонски број на работа

korisnik_tel_doma

Телефонски број дома

korisnik_faks

Број на факс

korisnik_e_posta

Е-поштенска адреса

korisnik_drzava

Држава