Додавање полиња за внес

Поле за внесување е променлива што можете да ја кликнете во документ, која отвора дијалог во кој можете да ја уредувате променливата.

  1. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Функции.

  2. Кликнете на Поле за внес во листата Тип.

  3. Кликнете Вметни и напишете го текстот за променливата.

  4. Click OK.

Tip Icon

За да ги отворите брзо сите полиња за внес во документ за да ги уредите, притиснете Ctrl+Shift+F9.


За полињата