За полињата

Полињата се користат за податоци што се менуваат во документ, како што се тековен датум или вкупен број страници во документ.

Прикажување полиња

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Својста на полето

Повеќето типови полиња во документ, вклучувајќи и полиња од бази на податоци, чуваат и прикажуваат променливи вредности.

Следните типови полиња извршуваат дејство кога ќе кликнете на полето:

Тип на поле

Својство

Резервирано место

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Вметни референца

Го преместува покажувачот на глушецот до референцата.

Изврши макро

Извршува макро.

Внеси поле

Отвора дијалог за уредување на содржината на полето.


Ажурирање на полиња

За да ги ажурирате сите полиња во документ, притиснете F9 или изберете Уреди - Избери ги сите и потоа притиснете F9.

За ажурирање на поле вметнато од база на податоци, изберете го полето и потоа притиснете F9.

Note Icon

Placeholders are not updated.


Пребарување кориснички податоци во полиња или услови

Додавање полиња за внес

Вметнување фиксно или променливо поле за датум

Условен текст

Условен текст за вкупен број страници

Page Numbers