Креирање стил на страница заснован на тековната страница

Може да креирате изглед на страница и потоа да креирате стил на страница заснован на него.

На пример, можете да креирате стил на страница што прикажува одредено заглавие и друг стил на страница што ќе прикажува друго заглавие.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Кликнете на иконата Нов стил од изборот и изберете Нови стилови од изборот од подменито.

  3. Внесете име за страницата во полето Име на стилот, и потоа кликнете Во ред.

  4. Кликнете двапати на името во листата за да го примените стилот на тековната страница.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Внесете го саканиот текст во заглавието. Поставете го покажувачот во областа на главниот текст надвор од заглавието.

  7. Choose Insert - Manual Break.

  8. Во областа Тип изберете Прелом на страница и потоа изберете „Стандардно“ од полето Стил.

  9. Повторете ги чекорите 2-6 за да креирате втор сопствен Стил на страница со различно заглавие.

За заглавија и подножја

Дефинирање различни заглавијаи подножја

Вметнување назив на поглавје и број во заглавие или подножје

Форматирање заглавија или подножја

Templates and Styles