Пресметување сложени формули во текстуални документи

Можете да користите претходно дефинирани функции во формула, а потоа да го вметнете резултатот од пресметката во текстуален документ.

На пример, за да пресметате средна вредност од три броја, направете го следното:

  1. Кликнете во документот каде што сакате да ја внесете формулата и притиснете F2.

  2. Кликнете на иконата Формула и изберете „Средна вредност“ од листата на Статистички функции.

  3. Напишете ги трите броеви разделени со вертикални линии (|)

  4. Притиснете Enter. Резултатот е вметнат како поле во документот.

За да ја уредите формулата, кликнете двапати на полето во документот.

Прикажување на резултатот од пресметка во табела во друга табела

Алатник за формули

Пресметување во текстуални документи

Пресметување и вметнување на резултатот од формула во текстуален документ

Пресметување на сума од низа на ќелии во табела

Пресметување низ табели