Пресметување и вметнување на резултатот од формула во текстуален документ

Ако вашиот текст веќе содржи формула, на пример „12+24*2“, LibreOffice може да пресмета, а потоа да го вметне резултатот од формулата во вашиот документ, без користење на Лента за формули.

  1. Изберете ја формулата во текстот. Формулата може да содржи само броеви и оператори и не може да содржи празни места.

  2. Изберете Алатки - Пресметај, или притиснете +знакот плус (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Алатник за формули

Пресметување во текстуални документи

Пресметување сложени формули во текстуални документи

Пресметување на сума од низа на ќелии во табела

Пресметување низ табели