Додавање исклучоци во листата за автоматска корекција

Можете да спречите опцијата Автоматска корекција да коригира кратенки или зборови што имаат измешани големи и мали букви.

  1. Изберете Алатки - Автоматска корекција, а потоа кликнете на ливчето Исклучоци.

  2. Направете една од следните активности:

    Напишете ја кратенката следена со точка во полето Кратенки (без следна голема буква) и кликнете Ново.

    Напишете го зборот во полето Зборови соДВе ПОчетни ГОлеми БУкви и кликнете Ново.

Tip Icon

За брзо отповикување на замена од Автоматска корекција, притиснете +Z. Ова исто така го додава зборот или кратенката што сте ја напишале во листата на исклучоци на Автоматска корекција.


Автоматска проверка на правопис