Исклучување на Автоматско форматирање и Автоматска корекција

По дефиниција, LibreOffice автоматски поправа многу вообичаени грешки при пишување и применува форматирање при пишување.

За да отстраните збор од листата за Автоматска корекција:

 1. Изберете Алатки - Автоматска корекција.

 2. Кликнете на ливчето Замени.

 3. Во листата од Автоматска корекција изберете го парот на зборови што сакате да го отстраните.

 4. Кликнете Избриши.

За да ја прекинете замената на наводници:

 1. Изберете Алатки - Автоматска корекција.

 2. Кликнете на ливчето Сопствени наводници

 3. Избришете ги полињата за означување во Замени.

За да го прекинете поставувањето на почетна голема буква во реченица:

 1. Изберете Алатки - Автоматска корекција.

 2. Кликнете на ливчето Опции.

 3. Избришете го полето за означување Напиши ја како голема првата буква на секоја реченица.

За да го запрете цртањето линија кога ќе напишете три идентични знака:

LibreOffice автоматски црта линија кога ќе напишете три од следните знаци и ќе притиснете Enter: - _ = * ~ #

 1. Изберете Алатки - Автоматска корекција.

 2. Кликнете на ливчето Опции.

 3. Избришете го полето за означување Примени раб.

Користење на Автоматски текст

Drawing Lines in Text

Turning Number Recognition On or Off in Tables