Images and Charts

Ако иконата Графики вклучено/исклучено е активирана на лентата Алатки, не се прикажуваат графики - само празни рамки како резервирани места.

Икона

Images and Charts