Нумерирањето е исклучено

Исклучува нумерирање или точки во тековниот пасус или избраните пасуси.

Икона

Нумерирање исклучено