Врска

Ја поврзува избраната рамка со следната рамка. Текстот автоматски се движи од една рамка во друга.

Икона

Поврзи рамки

Inserting, Editing, and Linking Text Frames