Е-порака

Type the message and the salutation for files that you send as e-mail attachments.

Е-поракава треба да содржи поздрав

Додава поздрав во е-порака.

Вметни личен поздрав

Додава лично отпоздравување. Ако сакате да го искористите стандардното отпоздравување, не го штиклирајте полево.

Женски пол

Изберте свое отпоздравување за примател од женски пол.

Нов

Го отвора дијалогот за Лично отпоздравување за примател од женски пол.

Машки пол

Изберете свое отпоздравување за примател од машки пол.

Нов

Го отвора дијалогот за Лично отпоздравување за примател од машки пол.

Име на полето

Select the field name of the address database field that contains the gender information.

Избор на поле

Изберете на кој пол му припаѓа примателот.

Општо отпоздравување

Изберете кој стандарден поздрав да се користи ако не е можно да се создаде Лично отпоздравување.

Тука напишете ја пораката

Внеси го главниот текст на е-пораката.