Постави свој поздрав

Одредете го изгледот на поздравот за документи од типот циркуларно писмо или e-циркуларно писмо. Името на дијалогов се разликува за приматели од женски и машки пол.

Елементи за отпоздравување

Изберете поле и влечете го се до другиот список.

>

Го додава избраното поле од списокот елементи за отпоздравување во другиот список. Можете да додадете едно поле повеќе пати.

<

Го отстранува избраното поле од другиот список.

Влечи елемнти за отпоздравување во полето, подолу

Поставете ги полињата со користење на влечи-пушти со глушецот или со стрелките на тастатурата.

Постави свој поздрав

Одбери вредност од списокот за полето за отпоздравување и полето за интерпункцискиот знак.

Преглед

Прикажува краток приказ на првиот податочен запис заедно со постојниот изглед на поздравот.

(Копчиња со стрелки)

Изберете елемент од списокот и кликнете на една од стрелките за да го преместите.