Уреди список адреси по желба

По ваша желба го уредува списокот адреси за документи од типот циркуларни писма .

Елементи од списокот адреси

Изберете го полето кое сакате да го преместите, избришете или преименувате.

^

Click to move the selected field up one entry in the list.

v

Click to move the selected field down one entry in the list.

Додај

Вметнува ново текстуално поле.

Бриши

Го брише избраното поле.

Преименувај

Го преименува избраното текстуално поле.