Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

Од врвот

Внесете колку место да биде оставено меѓу горниот раб на страницата и горниот раб на блокот адреси.

Израмни со главниот текст

Ја израмнува рамката која го содржи блокот адреси со левата маргина на страницата.

Од лево

Внесете колку место да биде оставено меѓу левиот раб на страницата и левиот раб на блокот адреси.

Salutation Position

Нагоре

Го преместува поздравот нагоре.

Надолу

Го преместува поздравот надолу.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Зумирај

Изберете зголемен поглед на страницата со краткиот преглед.

Употребете ги наредбите од контекстното мени на краткиот преглед, за да го придвижите погледот нагоре или надолу.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.