Волшебник за циркуларни писма

Го подига Волшебник за циркуларни писма за создавање форми на писма или за испраќање е-пораки до повеќе приматели.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Волшебник за циркуларни писма

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Икона

Циркуларно писмо


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Креирање формулар

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Волшебник за циркуларни писма - Адреси

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.

Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.