Нумерирање на алинеи

Додава или иззема нумерација на алинеите во постојниот документ. Ако сакате одреден пасус да не биде вклучен во нумерацијата на алинеите, кликенете во пасусот, изберете Формат - Пасус, кликнете на менитоНумерација и потоа отштиклирајте ja опцијата Вклчи го овој пасус при нумерација на алинеите. Исто така можете да изземете од нумерација на алинеи и одреден стил на пасус.

Note Icon

Line numbers are not available in HTML format.


За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


Покажи нумерација

Adds line numbers to the current document.

Преглед

Поставете ги својствата на нумерацијата на алинеите.

Стил на знаци

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

Форматирај

Select the numbering style that you want to use.

Позиција

Select where you want the line numbers to appear.

Растојание

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

Интервал

Enter the counting interval for the line numbers.

Разделувач

Можете да вметнете и знак за разделување кој ќе се причажува помеѓу бројот на алинеите, ако интервалот на пребројување е поголем од еден.

Текст

Enter the text that you want to use as a separator.

Секој

Enter the number of lines to leave between the separators.

Note Icon

Разделниците се видливи само ако алинеите не се нумерирани.


Преброј

Изберете дали да бидат вклучени и празните пасуси или оние алинеи во текстуални рамки, при сумирањето на алинеите.

Празни линии

Includes empty paragraphs in the line count.

Алинеи во текстуални рамки

Додава бројка на секоја алинеја на текст во текстуална рамка. Нумерацијата почнува од почеток во секоја текстуална рамка, а истата не е вклучена во пребројувањето на алинеите во главниот дел од текстот во документот. Кај рамки со врски, нумерацијата не почнува од почеток.

Рестартирај во секоја нова страница

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

Adding Line Numbers