Сите индекси и табели

Ажурирај ги сите индекси на Содржината на постојниот документ. Нема потреба да го поставите курсорот во одреден индекс или табела пред да ја повикате оваа наредба.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Ажурирај - Сите индекси и табели