Фусноти

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го ливчето Алатки - Фусноти - Фусноти


Note Icon

За да поставите дополнителни опции за фусноти и забелешки, изберете Форматирај - Страница, а потоа кликнете на Фусноти.


Автоматско нумерирање

Нумерација

Select the numbering style that you want to use for footnotes or endnotes.

Избор

Опис

A, B, C

Големи букви

a, b, c

Мали букви

I, II, III

Римски бројки (големи букви)

i, ii, iii

Римски бројки (мали букви)

1, 2, 3

Арапски бројки

A,... AA,... AAA,...

Азбучна нумерација со големи букви. По првите 26 букви (латиница), нумерација повторно почнува со "AA".

a,... aa,... aaa,...

Азбучна нумерација со мали букви. По првите 26 букви (латиница), нумерацијата повторно почнува од "aa".


Броење

Select the numbering option for the footnotes.

Опција

Значење

По страница

Повторно започнува со нумерација на фуснотите во горниот дел од секоја страна. Оваа опција е можна само ако е избано полето Крај на страница во Позиција .

По поглавје

Од почеток ги нумерира фуснотите, на почетокот на секое Поглавје.

По документ

Ги става бројките на фуснотите во документот по нивниот редослед.


Започни од

Внесете го бројот на првата фуснота во документот. Оваа опција е возможна само ако сте одбрале "По документ" во полето Пребројување .

Пред

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан пред бројката на фуснотата, во текстот на забелешката. На пр. внесете "До " за да се прикаже "До 1".

По

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан по бројката на фуснотата, во текстот на забелешката. На пр. внесете ")" за да се прикаже следново "1)".

Tip Icon

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Позиција

Крај на страница

Displays footnotes at the bottom of the page.

Крај на документ

Displays footnotes at the end of the document as endnotes.

Стилови

За да обезбедите еднакво прикажување на фуснотите во документот, назначете стил на пасус кај фуснотите.

Пасус

Select the paragraph style for the footnote text.

Страница

Select the page style that you want to use for footnotes.

Note Icon

Оваа опција е возможна само ако е одбрана опцијатаКрај на документ во Позиција.


Стилови на знаци

Можете да им назначите стилови на сидрштата и текстот на фуснотите. Можете да ги искористите претходно дефинираните стилови на фусноти или пак да одберете друг стил.

Текстуален дел од документот

Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document.

Област на фуснотата

Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area.

Забелешка за продолжение

Крај на фуснота

Внесете го текстот кој сакате да ви се прикажува кога фуснотите се даваат во продолжение на следната страница, на пр. "Продолжение на стр. ". LibreOffice Writer автоматски ја вметнува бројката на следната страница.

Почеток на следна страницаStart of next page

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан на страницата каде се дава продолжението на забелешките, на пр. "Продолжение од ". LibreOffice Writer автоматски го внесува бројот од претходната страница.